Otel Büyükada Resort & SPA Beltur - Eşsiz Bir Tatil Deneyimi...
Beltur ColorsPOLITIKALAR

POLITIKALAR

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz. Bunun için;

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz.
 • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız.
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz.
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre ınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz.
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedeflerle izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
 • Çevredeki biyoçeşitliliği korunması için gerekli önlemleri alır.yasal tüm şartlara uyarız.


Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Bunu sağlamak için;

 • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşüncelerini, isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
 • Çocukların, katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 • Çocuk haklarının korunması konusunda, farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda, öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz. Bunun için;

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla, enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
 • Enerji Yönetim Sistemimizi dökümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
 • Enerji risklerini veya enerji kısıtlanması gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz.
 • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız.
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz.
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz.
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
Ruhunda, bizi biz yapan en önemli kaynak çalışanlarımızdır. Bunun farkındalığıyla çalışanlarımızın sosyal ve yan hakları, performans yönetimleri, ödüllendirilmeleri, eğitim ve kariyer yönetimi, çalışan güvenliği gibi konular daima önceliğimizdir.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz;
Motivasyonu yüksek, kurum imajını koruyan ve yükselten, yenilikçi çalışmaları ön plana çıkaran, hizmete önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak, yerel istihdama öncelik vermek ve terfi programı ile entegre insan kaynakları uygulamalarında sektörde ve Türkiye’de öncü olmaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz;
 • Kurumun amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını planlamak, eğitmek, personel iş ve işlemlerini optimum düzeyde gerçekleştirmek, konusunda uzmanlaşmış, kurumu temsil yeteneği olan ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen, özgüveni yüksek personele sahip olmak.
 • İnsan kaynakları yönetimi ile tüm şirket ve bölümlere iş sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik stratejik destek vermek, yüksek performans kültürünü oluşturup teşvik ederek, tüm paydaşlar için değer yaratılmasına katkıda bulunmak.
 • Çalışanlarımız yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarımızda neler yapmaları gerektiğini bilmektedirler. Çalışanlarımızın yapmaları gerekenler yazılı olarak tanımlanmış, kendilerine iletilmiş ve gerekli eğitim ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konudaki eğitimler kayıt altına alınır.
 • Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol alırlar. • Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi gözden geçiririz ve iyileştiririz.

Adil Ücretlendirme
 • Çalışanlarımız tesislerimizde işe başlamadan önce alacakları ücret, çalışma şartları, çalışma saatleri, ücretlerini ne zaman alacakları gibi konularda bilgilendirilirler.
Eğitim ve Kariyer Yönetimi
 • Çalışanlarımızın tümü eğitim hakkından eşit olarak yararlanabilmektedir. Otelcilik sektörünün gerektirdiği yasal ve mesleki eğitimlerin yanı sıra Sürdürülebilirlik politikalarımız ve yönetim sistemimiz doğrultusunda oryantasyon eğitimleri dahil; çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili ve çalışma alanlarına ilişkin periyodik eğitim programları, işbaşı eğitimleri, yasal mevzuat gereği alınması gereken eğitimler ve rehberlik destekleri verilir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, Mutfak/servis/masaj vb. personel için hijyen eğitimleri, su ve enerji tasarrufu, kimyasal madde kullanım kuralları, yangından korunma, ilk yardım, vb. konularında yıllık eğitim planları uygulamaktayız. • Çalışanlarımız tüm eğitim materyallerimize ücretsiz ve açık bir şekilde erişebilmektedir.
 • Kariyer yönetiminde personel takip sistemi ile personelin terfi yönetimi belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır. 
 • Otelimiz, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir ve çalışana en az asgari ücret vermektedir. Otelimiz ayrıca, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyumu da taahhüt eder.

Çalışan ve İnsan Hakları
 • Çalışanların mutlak memnuniyetinin sağlanması, önem arz eden öncelikli bir konudur. Bu bakış açısı ile, çalışanın başta yasal hakları olmak üzere, işletmemizin yan haklar olarak sağladığı bazı faydalar da dahil olmak üzere; çalışma ortamı, psikolojisi, öz motivasyonu, performansı kısacası iş yerindeki tüm konforunun sağlanması yönetimin sorumluluğundadır.
 • Otellerimizde yabancı uyruklu çalışan sayımız olmakla birlikte, farklı milletlerden misafirlere hitap eden, uluslararası düzeyde hizmet veren bir işletme olarak misafir veya konuklarımız için milliyet, ırk, dil vb. ayrımı yapmak hem otelcilik hem de çalışma prensiplerimize aykırıdır. Dolayısıyla farklı ülke veya milliyetlerden olan çalışanlarımızın da tüm özlük işlemleri, yasal prosedürlere uygun olarak takip edilmekte, otel içerisinde tüm çalışanlarımıza herhangi bir özelliği göze alınmaksızın eşit imkânlar sunulmaktadır.

Yerel istihdam
 • Kuruluşumuzda istihdam konusunda öncelikli olarak yerel istihdama dayalı performans sistemi mevcuttur. İşe alımlarda öncelik yerel bölge halkından yapılmaktadır.

  İşyerimizi, çalışanlarımızı, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizi korumak, güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve sürekliliği sağlamak amacı ile;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uyarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ve iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimseriz.
  • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine, her düzeyde katılım için hedefler koyarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı hedefleriz.
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yaptığımız çalışmaları, öncü ve örnek olmak adına tüm çalışanlarımızla ve çevremiz ile paylaşırız.

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan “eşit işe eşit ücret” politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için, gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünya’ya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve destekleriz.

Vizyonumuza ulaşmak yolunda;
 • Misafir beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve sektörde öncü bir kuruluş olmak,
 • Kuruluş felsefemizi tüm personellerimizle oluşturup, sürekli gelişmeyi, iş yerine güveni ve misafirlerimizin beklentilerini aşan hizmeti sunmak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; Gıda güvenliği risklerini önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek,
 • Ülkemizde diğer tüm kuruluşlara örnek bir işletme olmak ve değer yaratmak,
 • Misafirlerimizin ve personellerimizin gerek sağlık, gerek can güvenliğini, gerekse de iş güvenliklerini tehlikeye atabilecek tüm riskleri en alt seviyeye indirerek bu kazaları önlemek,
 • Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve hedefler belirleyip çalışanlarımızın ve yönetimin birlikteliğini sağlamak,
 • Otel yönetimi ve personellerimiz ile birlikte çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevre bırakmak öncelikli kalite hedeflerimiz arasındadır.

Kültürel mirasın sunulması:
Otelimiz, yerel halkın fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Geleneksel ve çağdaş yerel kültürün otantik unsurları mutfağımızda, tasarımımızda, dekorasyonda değerlendirilir.

Eserler: Otelimiz, tarihsel ve arkeolojik eserleri alıp satmaz, ticaretine aracılık etmez ve bunları sergilemez.

Sürdürülebilir yerel gastronominin tanıtımı: Otelimiz yerel ürünlerin tanıtılmasına ve tüketimine öncelik vermektedir. Tüm faaliyetlerinde gastronomide sürdürülebilirliği sağlamak için yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar ortaya koymaktadır.

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın, en değerli varlığımız olduğu bilinci ile güvenliklerini sağlamak ve korumak öncelikli iş hedefimizdir.

 • Otelimiz, yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümlerin uygulanması, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ve çevre bilincini arttıracak girişimlere destek sağlanması adına her zaman hazırdır.
 • Faaliyet göstermekte olduğumuz İstanbul’da, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; Hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
 • İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız.
 • Çalışanlarımızın özlük haklarının, tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
 • Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
 • Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
 • Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri, sorumluluk bilinci ile yönetiriz.
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde, toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
 • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, çalışanlarımız için tüm önlemleri almış ve gerekli iş başı eğitimlerinin yıllık eğitim programı çerçevesinde konusunda uzman kişilerce sunulmasına ayrıca hassasiyet göstermekteyiz.
 • Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına, • Kaynakları, doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmalarına,
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte, verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.
 • Satın almada en önemli hedef kriter, atıkları en aza indirmek ve satın almada sürekliliğin sağlanmasıdır. Bu hedef dahilinde kuruluşta uygulanacak mal-kabul uygulamaları;
 • Satın alım yapılırken, yeniden kullanılma özelliği bulunan ürünler, depozitolu ürünler veya geri dönüşümsüz atık oluşturmayacak organik ürünler tercih edilmektedir.
 • Bardak, çatal, buklet malzemeleri gibi tek kullanımlık ürün ve sarf malzemeleri yerine, tekrar kullanılabilen, doldurulabilen, eğer hiçbiri mümkün değilse çevreye en az zararlı ve geri dönüştürülebilen ürünler tercih edilmektedir.
 • Tek kullanımlık ürünlerin ve sarf malzemelerinin satın alınması zorunlu ise (örneğin temizlik malzemeleri, kırtasiye ürünleri vb.) bu ürünlerin satın alınması, kullanılması ve geri dönüşümü dikkatle izlenerek yönetilmektedir.
 • Tek kullanımlık ürünlerin, nasıl geri dönüşüme yönlendirilebileceğine ve kullanımının azaltılmasına dair yönerge ve talimatlar konusunda personele eğitim verilmektedir.
 • Odalarda bulunan tek kullanımlık pet şişe, karton bardak, paketli ürünler gibi ürünlerin kademeli olarak kaldırılması, kullanılan gıda ürünlerinin ve diğer malzemelerin poşetlenmesi gibi uygulamaların sonlandırılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere uyum sürecinin izlenerek raporlanması yönetimin gözden geçirme toplantılarında görüşülmektedir.
 • Satın alım yapılırken, gereksiz ambalajdan kaçınılması önemlidir. Kâğıt ve plastik bardak, tabak, çatal, kaşık, pet şişe içinde su vb. ürünler yerine yeniden kullanım özelliği bulunan cam ve metal ürünler tercih edilmektedir.
 • Sık kullanılan malzemeler (örneğin yüzey temizleyiciler), küçük ebatlı ambalajlar yerine daha büyük ebatlı ambalajlarda alınarak oluşacak plastik atık miktarı azaltılmaktadır.
 • Öncelik, doğaya, çevreye zarar vermeyen ürünlerden üretilen, geri dönüşümlü ve eko etiketli ürünlere verilecektir.
 • Özellikle ahşap, kâğıt, balık, diğer gıdalar ve vahşi doğadan gelen ürünler açısından çevre sertifikalı ürünler ve tedarikçiler tercih edilmektedir. • Sertifikalı ürünlerin ve tedarikçilerin mevcut olmadığı yerlerde, büyüme veya üretimin kökeni ve yöntemleri dikkate alınmaktadır.
 • Tehdit altındaki türler kullanılmaz veya satılmaz.
 • Bitkisel ve hayvansal ürünlerin neslini tehlikeye atacak tedariklerden kaçınılmaktadır.
 • Çevre sertifikalı ürünler tercih edilmektedir.
 • Bütün mal (malzeme, hammadde, mamul ve yarı mamul ürünler) tedarikleri ve satın alımları, Gıda Kanun ve Mevzuatlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hıfzıssıhha Kanunu ve mevzuatlarına uygun, TSE Hijyen ve Sanitasyon Sistemleri gereğince gerekli belgelere sahip olan, satın alma standartlarına uygun olan tedarikçilerden ve onların ilgili sertifikalara sahip ürünlerinden yapılmaktadır.
 • Yerel adil ticaretin desteklenmesi amacıyla satın alma 100 km sınırları içerisindeki yerel satıcılardan yapılmaktadır.
 • Onaylı tedarikçi firma listesi ve gerekli denetimlere tabi olmuş yerel firmalardan satın alma yapılmaktadır.
 • Mal-ürün tedariki yapan firmalar, periyodik olarak denetlenmektedir.
 • Tedariki yapılan temizlik, hijyen malzemeleri ve koruyucu ekipmanların CE Belgesine sahip olmasına dikkat edilmektedir.
 • Gıda maddelerinde, tarımda adil ticaret uygulamalarını benimseyen tedarikçilere öncelik verilmektedir.
 • Tedariği gerçekleştirilen tüm kimyasal ürünlerin kullanımı ile ilgili yetkili firma tarafından ilgili kişilere bilgilendirme eğitimleri planlanmaktadır.
 • Tüm Gıda ürünleri için, Tarım ve Orman Müdürlüğü izin belgeleri tedarikçi firmalardan alınarak bilgisayar ortamında saklanmaktadır.
 • Haşere ilaçlama, dezenfeksiyon ve mutfakta kullanılan kimyasal ürünlere ait MSDS Güvenlik bilgi föyleri tedarikçi firmalardan tedarik edilerek bilgisayar ortamında saklanmaktadır. • Mal kabul sırasında, güvenli fiziki mesafe kuralları ihlal edilmemektedir.
 • Mal kabulünde çalışan personellerimiz kişisel koruyucu ve bulaş önlemlerini almaktadır (maske, siperlik, eldiven, önlük, el hijyeni vb). Önlemler gereğince, mal kabulünde yaşanacak yığılmalar ve birikmelerin önüne geçebilmek için gereken planlamalar yapılmaktadır.
 • Mal kabulü (tesellüm) ile beraber, direk olarak tüketime ve misafir kullanımına verilecek ürünler kolilerinden çıkarıldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte işleminden geçirilerek kullanıma verilmektedir.
 • İlk defa satın alması yapılan mutfak alet ve edevatları, çelik servis takımları, cam ve porselen servis takımları vb. yıkanabilir malzemeler, kullanıma verilmeden önce bulaşık makinesi ile yıkandıktan sonra kullanım için ekipman deposuna alınmaktadır.
 • Atık ve iade ürünlerin, kontrollü bir şekilde atık ve iade alanında beklemeye alındıktan sonra tedarikçi firmaya ulaştırılması sağlanmaktadır.
BELTUR Whatsapp İletişim Hattı